Pedagog szkolny i doradca zawodowy

Szkoła » Pedagog szkolny i doradca zawodowy

 • mgr Dominika Panek
  mgr Dominika Panek

 Pedagog
mgr Dominika Kostera

Godziny pracy:

Poniedziałek 7:30 - 16:00
Wtorek 7:30 - 13:30
Środa 7:30 - 15:00
Czwartek 7:30 - 14:30
Piątek 7:30 - 14:30 

Telefon
77 418 24 53

 

DO PEDAGOGA SZKOLNEGO PRZYJDŹ, GDY:

1. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
2. Nie potrafisz porozumieć się z rówieśnikami.
3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
4. Chciałbyś z kimś porozmawiać.
5. Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz, w jaki sposób.
6. Zauważyłeś, że łamane są prawa ucznia.


Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić!

 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • diagnozowanie środowiska ucznia,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki

 

PONADTO PEDAGOG SZKOLNY:

 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów,
 • pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych  i rodzinnych,
 • opiekuje się uczniami szczególnej troski, współpracując  z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi,
 • kształtuje pozytywne postawy społeczne wśród dzieci i młodzieży (systematyczne rozmowy, pogadanki, porady  zajęcia integracyjne),
 • dokonuje oceny wychowawczej w szkole ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • udziela porad rodzicom,
 • udziela uczniom pomocy w dziedzinie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi czy konfliktami rodzinnymi,
 • wnioskuje do sądu sprawy zaniedbań środowiskowych wobec ucznia,
 • stale współpracuje z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki, wychowania i edukacji młodego człowieka

 

DORADZTWO ZAWODOWE

Do podstawowych zadań szkolnego doradcy zawodowego należy działalność ukierunkowana na pomoc oraz wsparcie ucznia w kształtowaniu jego przyszłej kariery zawodowej, zgodnie z jego własnymi predyspozycjami osobowościowo-zawodowymi oraz aktualnymi trendami na rynku pracy. Doradca jest osobą pomagającą uczniom w podejmowaniu przyszłych decyzji zawodowych, a więc w wyborze zawodu oraz przyszłych kierunków kształcenia.

     
Szkolny doradca zawodowy współpracuje także z rodzicami uczniów oraz nauczycielami w obszarze planowania przyszłej kariery edukacyjnej uczniów.
     
Zadania swoje doradca realizuje poprzez działalność informacyjno-edukacyjną w ramach zajęć szkolnych z uczniami, poprzez prowadzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej, a także poprzez indywidualną pomoc doradczą w ramach gabinetu doradcy zawodowego.
     
W szczególności do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie danych dotyczących informacji edukacyjno-zawodowych (np. dane dotyczące rynku pracy, bezrobocia, polityki zatrudnienia w Polsce i w krajach UE itp.).

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com